Polityka Prywatności

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).
 2. Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Panią/Pana identyfikować tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Cada dia mas Zbigniew Orzechowski z siedzibą w Zabrzu 41-800, ul. Wolności 268/6 , , NIP 6482491926, która prowadzi sklep internetowy konopny.pl działający pod adresem www.konopny.pl.
 5. Polityka dotyczy wszystkich towarów dostępnych dla Użytkowników/Klientów poprzez stronę internetową oraz przez aplikację mobilną.
 6. Dane osobowe zbieramy w minimalnym możliwym zakresie. Przy zbieraniu tych danych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być niezbędne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

 § 2

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 • Poprzez formularz „kontaktowy” możemy zbierać od Państwa takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Korzystamy z nich wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Konsekwencją niepodania tych danych jest uniemożliwienie kontaktu z Państwem.

 

 • Poprzez formularz „zarejestruj się”, możemy zbierać od Państwa dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane te są potrzebne do założenia konta i realizacji złożonych przez Państwa zamówień, a także do ewidencji sprzedaży.

 

 • Poprzez subskrybowanie się do newslettera możemy zbierać dane takie jak: adres poczty elektronicznej (e-mail). Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane tylko w celu przesłania informacji handlowych (np. o akcjach promocyjnych).

 

 • Poprzez wykonywanie określonej procedury –„dodaj do koszyka”, zbieramy takie dane jak imię i nazwisko; numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) wyłącznie w związku z zawarciem umowy kupna - sprzedaży z naszym sklepem, za pośrednictwem strony internetowej. Dane osobowe w tym przypadku przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzeby zrealizowania zakupu towaru i tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy kupna - sprzedaży towaru.

§ 3

Jakie przysługują państwu prawa w związku z RODO

W związku z przetwarzaniem przez Cada dia mas Zbigniew Orzechowski , Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z „RODO”, w szczególności:

 1. prawo do dostępu - zgodnie z tym uprawnieniem przysługuje Państwu prawo uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane są faktycznie przez Sklep przetwarzane.

Jeżeli dane są faktycznie przetwarzane, to przysługuje państwu prawo do uzyskania od nas następujących informacji:

 • celu w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. realizacja umowy, etc.),
 • kategorie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania),
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach, którzy są zlokalizowani poza UE (tzw. państwa trzecie),
 • o w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • informacji o przysługujących Państwu uprawnieniach tj. prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (oczywiście o ile te konkretne prawa w danym przypadku przysługują);
 • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której one dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, z którego administrator je pozyskał,
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 1. prawo do usunięcia danych tzw. prawo do “bycia zapomnianym” - mają Państwo prawo do żądania od Sklepu niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób,
 • odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania,
 • złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania. Złożenie sprzeciwu jest wówczas równoznaczne z cofnięciem zgody. Z tą chwilą Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszych zbiorów, a przesyłanie informacji handlowych zostanie zaprzestane.
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego.
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie danych osobowych ograniczy się tylko do ich przechowywania w następujących przypadkach:
 • podważają Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa,
 • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania skuteczny do momentu wyjaśnienia czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.
 1. prawo do przenoszenia danych - mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 • przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.
 1. prawo do sprostowania - mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Dodatkowo, z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 2. Prawo do wniesienia skargi - mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Cada dia mas Zbigniew Orzechowski z siedzibą w Zabrzu jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem. Postaramy się rozpatrzyć Państwa prośbę w terminie do 30 dni od złożenia wniosku.

§ 4

Zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • Pan/Pani jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np. subskrybowania do naszego.

 

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań wobec Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy w związku z dokonywanym w naszym sklepie, zakupu  towarów oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (w szczególności odpowiedzi na wszelkie zapytania).

 

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym oraz do prowadzenia ksiąg podatkowych.

 

 • Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora, oraz m.in. do celów statystycznych (w tym analizowanie i profilowanie danych).

§ 5

Udostępnianie danych osobowych

 1. Cada dia mas Zbigniew Orzechowski z siedzibą w Zabrzu udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom i organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. poprzez wypełnienie formularza, bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia towarów, usług lub  zapytań.
 3. Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
 • operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji dostawy na Państwa rzecz,
 • podmiotom prowadzącym działalność doradczą, audytorską oraz kancelarią prawnym,
 • agencjom marketingowym, jeśli uzyskamy Państwa zgodę na wykorzystywanie danych do przesyłania informacji handlowej lub innej komunikacji marketingowej, bądź będzie to dopuszczalne na podstawie uzasadnionego interesu administratora,
 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,
 • dostawcom usług zaopatrujący administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, umożliwiające prowadzenie sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu),
 • dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 • innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem.

Wskazane wyżej podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez administratora i nie będzie wykraczać poza zakres celów wskazanych w par. 4.

Cada dia mas Zbigniew Orzechowski w Zabrzu zawiera umowy powierzania z wymienionymi wyżej usługodawcami mające na celu chronić Państwa prywatność. Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.

W ramach przyjętej Polityki Prywatności Cada dia mas Zbigniew Orzechowski w Zabrzu zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów.

§ 6

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.
 2. W każdej chwili możecie państwo wnieść sprzeciwu odnośnie profilowania.
 3. Od momentu wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jednak, prosimy pamiętać, iż dzięki profilowaniu lepiej dopasujemy wyniki wyszukiwania i reklamy do Państwa preferencji.

§ 7

Przekazywanie do krajów trzecich

Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego trzeciego kraju, Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, a z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE).

§ 8

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Cada dia mas Zbigniew Orzechowski w Zabrzu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe.
 2. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. Wszelkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, zobowiązane są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez naszej zgody i wiedzy.

§ 9

Okres przechowywania

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

Cel przetwarzania Okres przetwarzania
Realizacja zamówień W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji zamówień, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
Zbieranie danych rejestracyjnych klienta Do czasu złożenia wyraźnego żądania usunięcia Państwa konta klienta, dane te będą przetwarzane przez nasz Sklep w ograniczony sposób, sprowadzający się jedynie do przechowywania tych danych. Dane te będą przechowywane tylko i wyłącznie na potrzeby innych umów kupna - sprzedaży produktów, które możecie Państwo dokonywać poprzez naszą platformę internetową
Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy - Ordynacja podatkowa Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło np. wystawienie faktury
Dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
 

Działania marketingowe i informacyjne (newsletter)

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania tej zgody
 

Działania statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych)

 

 

Do czasu wniesienia sprzeciwu

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Administratora: info@konopny.pl
 2. Zachęcamy przy tym, aby przed wniesieniem skargi w celu najszybszego i dogodnego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z Państwa danymi osobowymi skontaktować się uprzednio z administratorem i o ile będzie to możliwe tą drogą wyjaśnić wątpliwości, czy rozwiązać powstały problem.
 3. Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.
 4. Cada dia mas Zbigniew Orzechowski w Zabrzu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian oraz uaktualnień do niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.